วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566
คณะอาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาชิกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖​ เวลา​ ๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.​

คณะอาจารย์​ นักศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาชิกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย นำโดย ดร.ถนอมวงศ์  ล้ำยอดมรรคผล ได้เข้าศึกษาดูงานและฟังการบรรยายที่กองศิลปกรรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ในโอกาสนี้ นายศานติ  ภักดีคำ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษในประเด็นการใช้ภาษาไทยในงานแปล และนางสาวกุลศิรินทร์  นาคไพจิตร นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง "การแปลกับหลักภาษาไทยน่ารู้ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา"