วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๘ และการจัดการความรู้ภายในองค์กร

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ และวันอังคารที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๘ และการจัดการความรู้ภายในองค์กร” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้รับรู้ร่วมกันในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเพื่อร่วมกันระดมความคิดเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อนำไปจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๘ รวมถึงเพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน อันจะทำให้มีความรู้และเกิดความเข้าใจในงานต่าง ๆ ในองค์กรที่นอกเหนือจากงานในความรับผิดชอบหลักของตน ในการนี้ นายศานติ ภักดีคำ  รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมเป็นวิทยากรการบรรยาย เรื่อง ประวัติและที่มาของอักษรและตัวเลขไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อการจัดการความรู้ภายในองค์กรที่จัดขึ้นในวันที่ ๒ ของโครงการ นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์ทางภาษาของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยมีนางสาวสุปัญญา  ชมจินดา อดีตนักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เป็นวิทยากร และฝึกปฏิบัติเขียนอักษรและตัวเลขไทยตามมาตรฐานโครงสร้างตัวอักษรไทย โดยนายปิยะพงษ์  โพธิ์เย็น  นักวรรณศิลป์ชำนาญการ เป็นวิทยากร