วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566
การเสวนาวิชาการเรื่อง “ราชบัณฑิตปูชนียบุคคล ปราชญ์ของแผ่นดิน ครั้งที่ ๑๒”

วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๘.๐๐–๑๒.๐๐ น ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์ นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการเรื่อง “ราชบัณฑิตปูชนียบุคคล ปราชญ์ของแผ่นดิน ครั้งที่ ๑๒” และได้ให้เกียรติมอบเข็มเครื่องหมายราชบัณฑิตและเข็มเครื่องหมายภาคีสมาชิกให้ราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ การเสวนานี้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลของราชบัณฑิตยสภา เผยแพร่เกียรติคุณและผลงานและเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อราชบัณฑิตผู้เป็นปูชนียบุคคล ๓ คน ได้แก่ ๑. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์  สมุทวณิช  ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ๒. ศาสตราจารย์ ดร.ระวี  ภาวิไล  ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ และ ๓. ศาสตราจารย์วิสุทธ์  บุษยกุล  ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม โดยจัดการประชุมแบบผสมผสาน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings พร้อมถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านเพจเฟซบุ๊กและช่องยูทูบของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และเพจเฟซบุ๊กและช่องยูทูบของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา