วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566
การอบรมหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเพื่อนบ้าน (ภาษามลายูและภาษาอินโดนีเซีย)

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดการอบรมหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเพื่อนบ้าน (กาษามลายูและภาษาอินโดนีเซีย) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการทับศัพท์ภาษาเศรษฐกิจและภาษาเพื่อนบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจการใช้หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเศรษฐกิจและภาษาเพื่อนบ้านได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน โดยนายศานติ ภักดีคำ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ในงานช่วงเช้ามีการอภิปรายเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทับศัพท์ ทับศัพท์คืออะไร ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ทางด้านภาษาศาสตร์ หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษามลายูและภาษาอินโดนีเซีย และช่วงบ่ายมีการอภิปรายเรื่อง ตัวอย่างการใช้หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษามลายูและภาษาอินโดนีเซีย และคำถามที่พบบ่อย โดยมีวิทยากรประกอบด้วย ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม และประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ  นางเพ็ญแข คุณาเจริญ กรรมการในคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ  รองศาสตราจารย์ ตร.นันทนา รณเกียรติ กรรมการในคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ  นางแสงจันทร์ แสนสุภา กรรมการในคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  นิมมานุภาพ ผู้เชี่ยวชาญภาษามลายู  และนางสาวส่าหรี  สุฮาร์โย ผู้เชี่ยวชาญภาษาอินโดนีเซีย