วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย
๔ ภูมิภาค รุ่นที่ ๓ จำนวนทั้งสิ้น ๖๙ คน

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยทั้งสายสามัญและสายอาชีพเข้าร่วมการอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย
๔ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รุ่น นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดการรับสมัครในรุ่นที่ ๓
แล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค 
รุ่นที่ ๓ จำนวนทั้งสิ้น ๖๙ คน ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะดำเนินการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอบรมให้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ที่ท่านแจ้งไว้ 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่สิทธิเข้ารับการอบรมดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งการยืนยันสิทธิในการเข้ารับการอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค รุ่นที่ ๓ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. ผ่านทางลิงค์ดังต่อไปนี้ : https://forms.gle/NrEJucVjDrwLVjXQ6

๒. สแกนคิวอาร์โคดเพื่อเข้าระบบโอเพนแช็ตห้อง "อบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย รุ่นที่ ๓"  โดยระบุชื่อของท่านในแช็ตด้วยรหัสประจำตัวเป็นเลขดังที่แจ้งไว้ในใบประกาศรายชื่อ ตามด้วยชื่อนามสกุลจริง เช่น 012 บัณฑิต  สร้างสรรค์  เพื่อสามารถรับไฟล์เอกสารได้อีกช่องทางหนึ่ง

 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ ๓.PDF