วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค รุ่นที่ ๑ จำนวนทั้งสิ้น ๕๔ คน

     ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยทั้งสายสามัญและสายอาชีพเข้าร่วมการอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รุ่น นั้น

    บัดนี้ ครบกำหนดการรับสมัครในรุ่นที่ ๑ แล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค รุ่นที่ ๑ จำนวนทั้งสิ้น ๕๔ คน ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะดำเนินการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอบรมให้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ที่ท่านแจ้งไว้  

    ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่สิทธิเข้ารับการอบรมดำเนินการดังนี้ 

    ๑. แจ้งการยืนยันสิทธิในการเข้ารับการอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค รุ่นที่ ๑ ภายในวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. ผ่านทางลิงค์ดังต่อไปนี้  :

https://forms.gle/xD2TwXvjVctLzPRU6

    ๒. สแกนคิวอาร์โคดเพื่อเข้าระบบโอเพนแช็ตห้อง "โครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทยฯ รุ่นที่ ๑"  โดยระบุชื่อของท่านในแช็ตด้วยรหัสประจำตัวเป็นเลขดังที่แจ้งไว้ในใบประกาศรายชื่อ ตามด้วยชื่อนามสกุลจริง เช่น ๐๑๒ บัณฑิต  สร้างสรรค์  เพื่อสามารถรับไฟล์เอกสารได้อีกช่องทางหนึ่ง

                 
                                                                                                


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ ๑.PDF