วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง