วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
รายชื่อผู้เข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการเนื่องในโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร สำนักศิลปกรรม ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ หัวข้อ “ผังน้ำ ผังเมือง : การปรับตัวกับภัยน้ำท่วม” ในวันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้รับสมัครผู้เข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการเนื่องในโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร สำนักศิลปกรรม ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ หัวข้อ “ผังน้ำ ผังเมือง : การปรับตัวกับภัยน้ำท่วม” ในวันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings นั้น

         บัดนี้ ถึงกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานเสวนาแล้ว สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานเสวนา ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะดำเนินการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอบรมให้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ที่ท่านแจ้งไว้ต่อไป

         ทั้งนี้ หากท่านไม่ได้รับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้ติดต่อกลับที่ nproyins@gmail.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๔๑๔๙ ๗๗๓๔ (วรรณธนา) และ ๐๘ ๗๑๓๐ ๔๓๖๒ (ณพล)

         อนึ่ง ผู้ที่สนใจแต่ไม่มีรายชื่อสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ในวันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๘.๓๐ น. ทางเพจเฟซบุ๊กสำนักงานราชบัณฑิตยสภา (facebook.com/RatchabanditThai)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน.pdf