วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ