วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ประมวลภาพพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร