วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ