วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดโครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
โดยคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
จัดโครงการ “เรียนรู้มุ่งพัฒนา จิตอาสาปันหนังสือเพื่อน้อง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐
พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑-๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

                นายศานติ  ภักดีคำ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา
กล่าวว่า สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดโครงการ “เรียนรู้มุ่งพัฒนา
จิตอาสาปันหนังสือเพื่อน้อง” ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม
โดยใช้ความรู้ความสามารถของตนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคม  เกิดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อกัน
รวมทั้งเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานร่วมกัน  โดยนำเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจำนวน ๗๐
คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมืองฯ
จังหวัดปราจีนบุรี และอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว  และวันถัดมาได้จัดกิจกรรมที่โรงเรียนวัดหนองติม
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา โดยมอบหนังสือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
และร่วมกันจัดตู้หนั
งสือเพื่อน้อง ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยและจริยธรรมสำหรับนักเรียน