วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง (๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดทำประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และดำเนินการจัดทำประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ในการนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง แล้ว และราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง (๓๐ ส.ค. ๖๕)

ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง (๒๙ มิ.ย. ๖๕)

หรือค้นหาได้ที่เว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (www.orst.go.th) ไปที่แท็บ บริการวิชาการ > หลักเกณฑ์ต่าง ๆ > ชื่อประเทศ/เมืองหลวง