วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565
การประชุมวิชาการเรื่อง ชื่อตัว ชื่อรอง และชื่อสกุลของคนไทย

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาร่วมกับกรมการปกครอง โดยสำนักบริหารการทะเบียน กำหนดจัดการประชุมวิชาการเรื่อง ชื่อตัว ชื่อรอง และชื่อสกุลของคนไทย ในวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Cloud Meetings (ID: 662 100 0309 password: 5555) หรือสแกน QR CODE เข้าระบบตามภาพประชาสัมพันธ์