วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565
โครงการราชบัณฑิตสัญจร สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง เรื่อง ผลกระทบของโรคประจำถิ่นใหม่ (โควิด ๑๙)

วันนี้ (๑๙  ส.ค. ๖๕) เวลา 9.30-15.30 น.  สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
จัดโครงการราชบัณฑิตสัญจร สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
ดร.โสภา  ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์  ราชบัณฑิต อดีตนายกราชบัณฑิตยสภา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและแสดงปาฐกถาเรื่อง
ผลกระทบของโรคประจำถิ่นใหม่ (โควิด ๑๙)  ต่อจากนั้นมีการเสวนาเรื่อง
โควิด ๑๙ โรคประจำถิ่นใหม่ รับมืออย่างไรจึงอยู่ได้อย่างเป็นสุข  และเรื่อง
ฐานวิถีชีวิตใหม่ในการอยู่ร่วมกับโรคประจำถิ่นใหม่ (โควิด ๑๙)  โดย ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาจิตวิทยา
และคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

 ส่วนในภาคบ่าย เป็นการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง
จุดประกายประเทศไทย : สู่สังคมอยู่ดีมีสุข 
โดยศาสตราจารย์ ดร.ผลิน  ภู่จรูญ  ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช  จันทรศร 
ศาสตราจารย์  ดร.ปราณี  ทินกร 
ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย 
ชุนหจินดา  และศาสตราจารย์
ดร.มิ่งสรรพ์  ขาวสอาด