วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาและกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา นายศานติ ภักดีคำ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาและกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
การประชุมดังกล่าว นอกจากจะมีการระดมความคิด และนำเสนองานเพื่อประกอบพิจารณาและกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว ยังมีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำหรับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเข้าร่วมการประชุมฯ