วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ขอเชิญครูผู้สอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ สมัครเข้าอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings

ขอเชิญครูผู้สอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ สมัครเข้าอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings


ในวันเสาร์ที่ ๒๐ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 


เปิดระบบลงทะเบียนทางเพจ “สำนักงานราชบัณฑิตยสภา” ในวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.


- ผู้ที่มีเวลาเข้าอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จะได้รับเกียรติบัตร

- รับผู้เข้าอบรม จำนวน ๒๐๐ คน