วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ขอเชิญบุคลากรผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยทั้งสายสามัญและสายอาชีพเข้าร่วม การอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๔ กลุ่มสถานศึกษาภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๖-๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (สงวนสิทธิ์รับผู้เข้าอบรมสถานศึกษาละไม่เกิน ๒ คน) 

 

เปิดระบบลงทะเบียนวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน


ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร โดยต้องลงทะเบียนในระบบมีเวลาการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ และผ่านการทดสอบหลังการอบรมได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 


โปรดติดตามข่าวสารผ่านทางหน้าเพจและเว็บไซต์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา