วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค รุ่นที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรจะต้อง เข้าร่วมการอบรมในโครงการอบรมบุคลากรด้านการสอนประวัติศาสตร์ไทย รุ่นที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยลงทะเบียนในระบบมีเวลาการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ และผ่านการทดสอบหลังการอบรมได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐