วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565
การประชุมวิชาการเนื่องในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “บทบาทสหวิทยาการในการพลิกโฉมประเทศไทยให้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน”

การประชุมวิชาการเนื่องในวันสหวิทยาการครั้งที่ ๑๒ เรื่อง บทบาทสหวิทยาการในการพลิกโฉมประเทศไทยให้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน
 
เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. จัดโดยคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ หอประชุมใหญ่๑๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบ ZOOM Cloud Meeting พิธีเปิดการประชุมได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดาเกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากล่าวต้อนรับ  . นพ.ยงยุทธวัชรดุลย์  ประธานกรรมการคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำนักงานราชบัณฑิตยสภากล่าวรายงาน และกล่าวเปิดการประชุมโดย  ศ. ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นายกราชบัณฑิตยสภา จากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) ที่เสนอหัวข้อวิจัยแบบสหวิทยาการ
 
ในงานฯ ภาคเช้ามีการปาฐกถาเรื่อง“การบูรณาการในการทำงาน” โดย ศ. ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นายกราชบัณฑิตยสภา, การเสวนาทางวิชาการเรื่องบทบาทสหวิทยาการในการพลิกโฉมประเทศไทยให้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน โดย พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา  และอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศ. ดร.สนิท อักษรแก้ว ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ และประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายอมร  ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์  ดำเนินรายการเสวนาโดย รศ. ดร.พัชรศักดิ์  อาลัยกรรมการในคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา
 
ส่วนภาคบ่ายมีการบรรยายเรื่อง โครงสร้าง วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสมาคมสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและนำเสนอตัวอย่างการดำเนินงานวิจัยแบบสหวิทยาการ โดย ศ. ดร.ประวิตร  เจนวรรธนะกุล ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,การนำเสนอผลงานวิจัยของเครือข่ายสหวิทยาการ ๗ เครือข่าย โดยผู้แทนจากเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินรายการโดย รศ. ดร.สยาม  อรุณศรีมรกตกรรมการในคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา