วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
พิธีพระราชทานเงินรางวัลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ให้ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ ในหัวข้อ “ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ”

วันนี้ (๑๒ พ.ค. ๖๕) เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา นายศานติ ภักดีคำ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเงินรางวัลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ให้ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ ในหัวข้อ “ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ”

ซึ่งได้ดำเนินการไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศผลให้ทราบแล้ว โดยสำนวนที่ได้รับพระราชทานรางวัลที่ ๑

ได้จัดพิมพ์เป็นหนังสือสำหรับพระราชทานในวันวิสาขบูชา ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔

แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ชนะการประกวดเข้ารับพระราชทานเงินรางวัลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

โดยให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภากำหนดวันและเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้

มีผู้เข้ารับพระราชทานเงินรางวัลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ประกอบด้วย

รางวัลที่ ๑ ได้รับพระราชทานเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายเจตน์  ตันติวณิชชานนท์

รางวัลที่ ๒ ได้รับพระราชทานเงินรางวัล จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายจักรกฤษณ์  มณีวรรณ์

และรางวัลที่ ๓ ได้รับพระราชทานเงินรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายฤทธิฤต  อัคริยานนท์