วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565
ประกาศผลนักเรียนผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ "ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรม" กลุ่มที่ ๓ ภาคอีสาน

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรม” จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค และได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มที่ ๓ ภาคอีสาน เสร็จสิ้นแล้ว นั้น  มีนักเรียนผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๑๐ คน เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร ดังนี้


๑. เด็กหญิงกัญญรัตน์  บุญสุข 

โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)  จังหวัดศรีสะเกษ

๒. นางสาวชนาภา  ชมกิ่ง 

โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม  จังหวัดนครราชสีมา

๓. เด็กหญิงธันยพร  พันแสน 

โรงเรียนพังเคนพิทยา  จังหวัดอุบลราชธานี

๔. เด็กหญิงปฏิมากรณ์  หาญอาสา 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  จังหวัดร้อยเอ็ด

๕. เด็กชายพายุพัฒน์  โคตรหลักคำ 

โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 

จังหวัดขอนแก่น

๖. นางสาวศิรินธร  วงค์นาม 

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา  จังหวัดสุรินทร์

๗. นายสิรพัฒษ์  หาญธงชัย 

โรงเรียนนาด้วงวิทยา  จังหวัดเลย

๘. เด็กหญิงสุมินตรา  พานโคตร 

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม  จังหวัดขอนแก่น

๙. เด็กชายสุเมธ  มุงธิราช 

โรงเรียนคำเตยวิทยา  จังหวัดยโสธร

๑๐. เด็กหญิงอรัญญา  ยนตยศ 

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล  จังหวัดขอนแก่น

 นักเรียนผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจะต้องเข้าประกวดพูดเล่าเรื่องต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในวันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องราชพฤกษ์ ๑-๒ ชั้น ๑ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • แบบตอบรับเข้าร่วมการประกวดเล่าเรื่อง