วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565
ประกาศผลนักเรียนผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ "ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรม" กลุ่มที่ ๔ ภาคใต้

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรม” จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค และได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มที่ ๔ ภาคใต้ เสร็จสิ้นแล้ว นั้น  มีนักเรียนผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๗ คน เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร ดังนี้

๑. เด็กหญิงกรกต  แนมใส 

โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. เด็กชายชนะสิทธิ์  เปลี่ยนผลัด 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  จังหวัดภูเก็ต

๓. เด็กหญิงชลิณีร์  นวลทอง 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา  จังหวัดสงขลา

๔. นางสาวณัฐณิชา  พานิชกุล 

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม  จังหวัดพัทลุง

๕. เด็กหญิงณัฐธยาน์  อริยะเศรณี โรงเรียนวัดประสาทนิกร  จังหวัดชุมพร

๖. เด็กหญิงวิมลณัฐ  อรุณโชติ 

โรงเรียนสวนศรีวิทยา  จังหวัดชุมพร

๗. เด็กหญิงอาทิตยา  เรืองจรัส 

โรงเรียนบ้านเขาพระ  จังหวัดสงขลา

 นักเรียนผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจะต้องเข้าประกวดพูดเล่าเรื่องต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในวันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องจุพา ชั้น ๑ โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • แบบตอบรับเข้าร่วมการประกวดเล่าเรื่อง