วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564
เลื่อนการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ รอบชิงชนะเลิศ

เลื่อนการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ รอบชิงชนะเลิศ
ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้กำหนดจัดการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ รอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงขอเลื่อนการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ รอบชิงชนะเลิศ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และจะแจ้งกำหนดวันแข่งขันให้ทราบต่อไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • ประกาศ เลื่อนการประกวดแข่งขัน.PDF