วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพิ่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง จำนวน ๑ อัตรา