วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม จำนวน ๔ อัตรา