วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา “งดรับและให้ของขวัญทุกเทศกาล” โดยขอรับความปรารถนาดีจากทุกท่านด้วยคำอวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญ