วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗-วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรมเอส. ดี. อเวนิว กรุงเทพมหานคร
๑. เนื่องจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภากำหนดจำนวนผู้เข้าอบรมโรงเรียนละ ๒ คน ดังนั้นโรงเรียนที่มีผู้สมัครเกินจำนวนจากที่กำหนด ผู้สมัครเป็นลำดับที่ ๓ เป็นต้นไปของแต่ละโรงเรียนจะอยู่ในรายชื่อสำรอง
๒. ผู้ที่อยู่รายชื่อสำรองถ้าประสงค์จะเข้าร่วมการอบรม กรุณาลงทะเบียนหน้างาน ทั้งนี้จะได้รับเกียรติบัตร แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเอกสารประกอบการอบรม ของที่ระลึก อาหารกลางวันและอาหารว่าง
ดังแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • รายชื่อครูลงเว็บไซต์.PDF
  • โครงการอบรมครูภาษาไทยภาคกลาง.PDF