วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
เชิญชวนครูผู้สอนภาษาไทยทดสอบความรู้ ผ่านระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับครูสอนภาษาไทย ออนไลน์

เชิญชวนครูผู้สอนภาษาไทยทดสอบความรู้ ผ่านระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับครูสอนภาษาไทย ออนไลน์


สำนักงานราชบัณฑิตยสภามีโครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานวัดความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับครูสอนภาษาไทยตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย หรือผู้สนใจทั่วไป ใช้วัดความรู้ด้านภาษาไทยด้วยตนเองผ่านระบบทดสอบของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ออนไลน์ (on line)


แบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ ข้อ ประกอบด้วยคำถามปรนัย ๙๐ ข้อ และคำถามอัตนัยสั้น ๑๐ ข้อ แบ่งเนื้อหาตามโครงสร้างการเรียนการสอนภาษาไทย ใช้เวลาในการทำแบบทดสอบ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จสิ้น ระบบจะประเมินผลการทดสอบเป็นระดับต่าง ๆ ได้แก่  ระดับดีมาก คือร้อยละ ๘๐-๑๐๐  ระดับดี คือ ร้อยละ ๗๐-๗๙  ระดับพอใช้ คือร้อยละ ๖๐-๖๙ และระดับปรับปรุง คือต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  ผลการทดสอบสามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยในโรงเรียนทั่วประเทศต่อไป


ทั้งนี้ ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนในระดับดีมาก คือร้อยละ ๘๐-๑๐๐ จะได้รับหนังสือ ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา และหนังสือ การ์ตูน รู้ รัก ภาษาไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา เป็นที่ระลึก โดยผู้ที่จะขอรับหนังสือให้พิมพ์ใบประเมินผลคะแนนจากระบบทดสอบ พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับจัดส่งหนังสือ และส่งมาที่โครงการเกณฑ์เกณฑ์มาตรฐานวัดความรู้ด้านภาษาไทย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ (ขอสงวนสิทธิ์การรับหนังสือคนละ ๑ ชุด)


ผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิกและทำแบบทดสอบได้ที่  www.royin.go.th


ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนครูผู้สอนภาษาไทยทดสอบความรู้ ผ่านระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับครูสอนภาษาไทย ออนไลน์