วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
การรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ทางออนไลน์

การรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.royin.go.th


ด้วยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายภาษาแห่งชาติที่ผ่านความความเห็นชอบจากรัฐบาล ประกอบด้วย ๖ นโยบายหลัก ได้แก่ ๑) นโยบายภาษาไทยสำหรับนักเรียนไทยและคนไทย รวมทั้งภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติในฐานะภาษาต่างประเทศ ๒) นโยบายภาษาท้องถิ่น ทั้งภาษาตระกูลไทและภาษาตระกูลอื่น ๆ ๓) นโยบายภาษาเศรษฐกิจและภาษาเพื่อนบ้าน ๔) นโยบายภาษาสำหรับผู้แสวงหางานทำในประเทศไทย ๕) นโยบายภาษาสำหรับคนพิการทางการเห็นและคนพิการทางการได้ยิน และ ๖) นโยบายภาษาสำหรับการแปล การล่ามและล่ามภาษามือ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ที่มีความสมบูรณ์ จึงมีความจำเป็นให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำประเด็นความคิดเห็นดังกล่าวมาปรับปรุงเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป


จากเหตุผลข้างต้น สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงได้จัดการรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน


ดาวน์โหลด
๑. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ส่วนที่ ๑ ฉบับบทสรุปผู้บริหาร
๒. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ส่วนที่ ๒ ฉบับแผนยุทธศาสตร์


แสดงความคิดเห็นออนไลน์ที่ : https://goo.gl/forms/SixppI1uYIe5HePq1


(ปิดรับความคิดเห็นภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวปาริชาติ กิตินันทน์ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๓๐๒๐
นางสาวรุจิเรข กิมประพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๑๐๓๖


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ส่วนที่ ๑ ฉบับบทสรุปผู้บริหาร
  • (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ส่วนที่ ๒ ฉบับแผนยุทธศาสตร์