วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562
เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๒ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา “งดรับของขวัญปีใหม่และทุกโอกาส” โดยขอรับความปรารถนาดีจากทุกท่านด้วยบัตรอวยพร หรือคำอวยพร ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญ