วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562
การคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาสังคมศาสตร์