วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการในโครงการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร : สำนักศิลปกรรม เรื่อง วัฒนธรรมทางภาษา ภาษาไทยกับวัฒนธรรม

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการในโครงการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร : สำนักศิลปกรรม เรื่อง วัฒนธรรมทางภาษา ภาษาไทยกับวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมงานและกรุณาตอบกลับภายในวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๘๕ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวศยามล แสงมณี และนางสาวนันทนา แสนสุข โทร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๒๐๔๕, ๒๐๓๓


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • โครงการราชบัณฑิตสัญจร ๒๕๖๒ พร้อมกำหนดการ แนบจดหมาย