วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม