วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ประกาศยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ประเภทวิชาวรรณศิลป์