วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562
การคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาประวัติศาสตร์