วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562
การคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาสังคมศาสตร์