วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562
หนังสือพจนานุกรมศัพท์ปฐพีศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อม e-book

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดพิมพ์หนังสือพจนานุกรมศัพท์ปฐพีศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว หนังสือดังกล่าวเป็นพจนานุกรมซึ่งรวบรวมศัพท์ปฐพีศาสตร์และศัพท์ที่เกี่ยวข้อง และภาพหน้าตัดดินของชุดดินสำคัญในประเทศไทย และเผยแพร่เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจ ติดต่อขอรับหนังสือได้หน่วยงานละ ๒ เล่ม ที่ นางณัฐมาตย์ มูสิกะเจริญ กองวิทยาศาสตร์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โทร.๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๔๐๒๗ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nutthamard.m@royin.mail.go.th