logo
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและได้รับเกียรติบัตร อบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูผู้สอนภาษาไทย

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดงานอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูผู้สอนภาษาไทย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘-วันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และรุ่นที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑-วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วนั้น ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและได้รับเกียรติบัตร ซึ่งจะได้จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ในลำดับต่อไป (ผู้ผ่านการอบรมและได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดการอบรม อย่างน้อยร้อยละ ๘๐)
รุ่นที่ ๑ ลงทะเบียนเข้าอบรม ๓๘๙ คน เข้าอบรม ๓๒๐ คน ไม่เข้าอบรม ๖๙ คน ได้รับเกียรติบัตร ๓๑๐ คน (มีไม่ผ่านตามที่กำหนด ๑๐ คน เนื่องจากเข้าอบรมเพียงวันเดียว เข้าอบรมทั้ง ๒ วันแต่ฟังการบรรยายเพียง ๒ หัวข้อ จากทั้งหมด ๔ หัวข้อ)
รุ่นที่ ๒ ลงทะเบียนเข้าอบรม ๔๑๒ คน เข้าอบรม ๓๔๙ คน ไม่เข้าอบรม ๖๓ คน ได้รับเกียรติบัตร ๓๔๑ คน (มีไม่ผ่านตามที่กำหนด ๘ คน เนื่องจากเข้าอบรมเพียงวันเดียว เข้าอบรมทั้ง ๒ วันแต่ฟังการบรรยายเพียง ๒ หัวข้อ จากทั้งหมด ๔ หัวข้อ)

รายชื่อดังไฟล์เอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
 • รายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร รุ่นที่ 1 .PDF
 • รายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร รุ่นที่ 2.PDF

 • วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564
  ประกาศผลการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔

  ประกาศผลการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔


  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔


  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕


  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖


  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑


  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒


  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓


  รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
  วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564
  สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญผู้จิตศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อสมทบองค์กฐินในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดวิเวกวายุพัด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

  สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญผู้จิตศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อสมทบองค์กฐินในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดวิเวกวายุพัด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามภาพ  วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564
  การปฏิบัติงานจากที่บ้าน (work from home) ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564
  ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับ
  การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ
  ราชบัณฑิตยสภา (ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น)