logo

รายการข้อมูล

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ราชบัณฑิตยสภากับมาตรฐานระหว่างประเทศด้านภาษาไทย

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิกสำนักวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ประกาศคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
การประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญโรงเรียนทั่วประเทศ ส่งผลงานการคัดลายมือของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔, ๕ และ ๖ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒ และ ๓ (แยกตามระดับชั้น) เข้าร่วมโครงการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อม โรงเรียนที่สนใจสามารถส่งเอกสารใบสมัครและผลงานมายังสำนักงานราชบัณฑิตยสภาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

จ่าหน้าซองถึง
โครงการจัดการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • การประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔

  • วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564
    ประกาศคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง จำนวน ๑ อัตรา