logo
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ขอเชิญบุคลากรผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยทั้งสายสามัญและสายอาชีพเข้าร่วมการอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒ กลุ่มสถานศึกษาภาคใต้* ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เปิดระบบลงทะเบียนวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน
ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร โดยต้องเข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และทำแบบทดสอบหลังการอบรมได้คะแนนผ่านเกณฑ์
ลงทะเบียนได้ที่ : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfmQIuZS7UAx8.../viewform


วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ขอเชิญบุคลากรผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยทั้งสายสามัญและสายอาชีพเข้าร่วม การอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๓ กลุ่มสถานศึกษาภาคใต้* ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เปิดระบบลงทะเบียนวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวนผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร โดยลงทะเบียนในระบบมีเวลาการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ และผ่านการทดสอบหลังการอบรมได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โปรดติดตามข่าวสารผ่านทางหน้าเพจและเว็บไซต์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค รุ่นที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรจะต้อง เข้าร่วมการอบรมในโครงการอบรมบุคลากรด้านการสอนประวัติศาสตร์ไทย รุ่นที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยลงทะเบียนในระบบมีเวลาการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ และผ่านการทดสอบหลังการอบรมได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ หัวข้อเรื่อง "คบคนให้ดูหน้า"

สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มประวัติผู้ส่งเรื่องเข้าประกวด ได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
 • แบบฟอร์มประวัติผู้ส่งเรื่องเข้าประกวด

 • วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565
  แจ้งชื่อบุคลากรผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์จากกลุ่มสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒ จำนวนทั้งสิ้น ๔๙๖ คน

  ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยทั้งสายสามัญและสายอาชีพเข้าร่วม การอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒ กลุ่มสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น
  บัดนี้ ครบกำหนดการรับสมัครแล้ว จึงขอแจ้งชื่อบุคลากรผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์จากกลุ่มสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒ จำนวนทั้งสิ้น ๔๙๖ คน ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะดำเนินการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอบรมให้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ที่ท่านแจ้งไว้
  สำหรับสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในภาคอื่น ๆ ของประเทศ มีกำหนดการอบรมฯ ดังนี้
  รุ่นที่ ๓ ภาคใต้ วันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
  รุ่นที่ ๔ ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ ๖-๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
  ผู้ที่มีชื่อเข้าอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒ กลุ่มสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ดำเนินการดังนี้
  ๑. ตรวจสอบอีเมลของท่านหากไม่พบอีเมลจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภาให้ตรวจสอบว่าอยู่ในกล่อง "อีเมลขยะ" หรือไม่
  ๒. สแกนคิวอาร์โคดเพื่อเข้าระบบโอเพนแช็ตห้อง "อบรมประวัติศาสตร์ภาคอีสาน" โดยระบุชื่อของท่านในแช็ตด้วยรหัสประจำตัวเป็นเลขดังที่แจ้งไว้ในใบประกาศรายชื่อ ตามด้วยชื่อจริง เช่น ๐๑๒ บัณฑิต เพื่อสามารถรับไฟล์เอกสารได้อีกช่องทางหนึ่ง