วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566
พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีนายศานติ  ภักดีคำ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนกังานราชบัณฑิตยสภาร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ณ บริเวณโถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๕ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ น. สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๕ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งในงานมีข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย ๑. นายศานติ  ภักดีคำ  รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ๒. นางนฤมล  กรีพร  ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม และ ๓. นางสาวอารี  พลดี  ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์  


อนึ่ง นอกจากข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน ๓ คน แล้ว ยังมีข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่าง ๆ จำนวน ๒๔ คน และมีข้าราชการได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน ๕ คน ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖ ในงานวันครบรอบการสถาปนาราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๙๘ ในวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายญาณัฏฐ์ ไทรงาม นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนพร้อมนำข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันวชิราวุธ (วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานครวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
บทความเรื่อง ครอบครัว เบ้าหลอมที่แข็งแกร่งของสังคมไทย โดย อาจารย์ โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภานำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภานำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล  นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธี  และมีพระธรรมปริยัติมุนี (ประยนต์ อจฺจาทโร ป.ธ.๙) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ เจ้าอาวาสปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีฯ จำนวนมาก โดยยอดเงินถวายพระราชกุศลในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น ๑,๙๙๔,๐๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่สิบบาทถ้วน)