วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔ ถึง ป. ๖) เข้าร่วมประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น”

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔ ถึง ป. ๖) เข้าร่วมประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษา

ไทยถิ่น 

หัวข้อ “ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น”


ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศ รายละเอียดการประกวด และใบสมัครได้ที่ลิงก์

https://drive.google.com/file/d/1F5wd54LaKoMkBz45GguDJNvEl_g-mkg4/view?usp=share_link


ส่งใบสมัครพร้อมผลงานภายในวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ดูข่าวทั้งหมด