วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565
โครงการ “ฟื้นฟูจิตใจหลังภัยโควิด”

เมื่อวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๙.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา นายศานติ ภักดีคำ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ฟื้นฟูจิตใจหลังภัยโควิด” ที่คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวทางดำเนินชีวิตทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตในด้านต่าง ๆ อีกทั้งให้สามารถนำมาปรับใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ให้มีความสุขและประสบความสำเร็จได้ และเพื่อก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการทำงานและมุ่งหวังให้การทำงานสำเร็จ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ และเพื่อก่อเกิดความสัมพันธ์อันดีมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยจัดการเสวนาในภาคเช้า ข้อหัวเรื่อง “คุยเรื่องเก่าเล่าอดีต” ซึ่งได้เชิญอดีตบุคลากรของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเป็นวิทยากร  ประกอบด้วย ๑. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ ข้าราชการบำนาญ อดีตเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ๒. นางแสงจันทร์ แสนสุภา ข้าราชการบำนาญ อดีตรองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา และ ๓. นางสาวบุญธรรม กรานทอง ข้าราชการบำนาญ อดีตรองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ส่วนช่วงบ่ายเป็นการเสวนาเรื่อง “ฟื้นฟูจิตใจหลังภัยโควิด” โดยเชิญจิตแพทย์คือ ผู้ช่วยศาตราจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข และนักพูดผู้สร้างแรงบันดาลใจคือ นายนที เอกวิจิตร (อุ๋ย บุดด้าเบลส) เป็นวิทยากร ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินชีวิตภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตในด้านต่าง ๆ ยิ่งขึ้น อีกทั้งให้สามารถนำมาปรับใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ให้มีความสุขและประสบความสำเร็จได้ เกิดทัศนคติที่ดีในการทำงานและมุ่งหวังให้การทำงานสำเร็จ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ และมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดูข่าวทั้งหมด