วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น จำนวนทั้งสิ้น ๔๐๒ คน

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ประชาสัมพันธ์ขอเชิญครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ เข้าร่วม การอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น ในวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดการรับสมัครแล้ว และมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก จึงขอแจ้งชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น จำนวนทั้งสิ้น ๔๐๒ คน ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะดำเนินการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอบรมให้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ที่ท่านแจ้งไว้ 


ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมดำเนินการดังนี้

 

 ๑. ตรวจสอบอีเมลของท่านหากไม่พบอีเมลจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภาให้ตรวจสอบว่าอยู่ในกล่อง "อีเมลขยะ" หรือไม่


 ๒. สแกนคิวอาร์โคดเพื่อเข้าระบบโอเพนแช็ตห้อง "อบรมครู ๑/๒๕๖๕" โดยระบุชื่อของท่านในแช็ตด้วยรหัสประจำตัวเป็นเลขดังที่แจ้งไว้ในใบประกาศรายชื่อ ตามด้วยชื่อจริง เช่น ๑๒ บัณฑิต เพื่อสามารถรับไฟล์เอกสารได้อีกช่องทางหนึ่ง



ดูข่าวทั้งหมด