วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดทำประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และอยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและจัดทำเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนั้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลอ้างอิงจากประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปพลางก่อน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศฯ (๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๕).PDF

  • ดูข่าวทั้งหมด