logo
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565
สำนักงานราชบัณฑิตยสภารับสมัครบุคลากรผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ของสถานศึกษากลุ่มภาคอีสานพิ่มอีก ๕๐ คน

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้รับสมัครเข้าอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มที่ ๒ ภาคอีสาน และปิดรับสมัครเนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วนั้น 


สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ตรวจสอบรายชื่อแล้วพบว่า มีผู้สมัครที่อยู่โรงเรียนเดียวกันบางโรงเรียนสมัครเข้าอบรมเกินกว่า ๒ คน ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้สมัคร ๒ คนแรกของแต่ละโรงเรียนเท่านั้น 


ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาสามารถเปิดรับสมัครได้เพิ่มอีก ๕๐ คน โดยขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ของสถานศึกษากลุ่มภาคอีสานโรงเรียนละไม่เกิน ๒ คนเท่านั้น โดยจะเปิดระบบรับสมัครวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. จนกว่าจะมีผู้สมัครเต็มจำนวนดูข่าวทั้งหมด