วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ขอเชิญบุคลากรผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยทั้งสายสามัญและสายอาชีพเข้าร่วมการอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒ กลุ่มสถานศึกษาภาคใต้* ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เปิดระบบลงทะเบียนวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน
ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร โดยต้องเข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และทำแบบทดสอบหลังการอบรมได้คะแนนผ่านเกณฑ์
ลงทะเบียนได้ที่ : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfmQIuZS7UAx8.../viewform


ดูข่าวทั้งหมด