logo
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ผลการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรม” รอบชิงชนะเลิศ กลุ่มที่ ๒ โรงเรียนภาคเหนือ

วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา
๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องธาราทองบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ โฮเต็ล จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น
หัวข้อ
ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรมรอบชิงชนะเลิศ กลุ่มที่ ๒ ภาคเหนือ โดยมี นายศานติ  ภักดีคำ รองเลขาธิการ
รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานกรรมการตัดสินและมอบรางวัลฯ
ทั้งนี้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนกลุ่มภาคเหนือผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
จำนวน 10 คน

ผลการประกวดฯ ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ เด็กหญิงจิราภัทร  รักสถาน
โรงเรียนบ้านสบพลึง จังหวัดลำปาง เล่าเรื่อง “ละอ่อนเจ่นใหม่ หัวใจคนเมียง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ เด็กหญิงชนิดาภา  พงศ์วรินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา
เล่าเรื่อง
สืบชะตา วิถีล้านนาคนเมือง”
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่  เด็กหญิงต้นอ้อ  ลุงต่า โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
เล่าเรื่อง
บ้านต้นรุง อำเภอฝาง

ส่วนรางวัลชมเชย  ได้แก่ เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทรงคำ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
เล่าเรื่อง “สืบสานภูมิผญ๋า สิบนิ้ววันตา ยอสาแม่เจ้าดารารัศมี”
,เด็กหญิงกิรณา  ลี บ้านเรียนกิรณา จังหวัดเชียงใหม่ เล่าเรื่อง
ใบลานกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตคนล้านนา ,เด็กหญิงจิดาภา  กาหลง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
จังหวัดเชียงใหม่ เล่าเรื่อง “โอบอุ่นสันป่าตึง
,  เด็กชายธนาธิป 
ตื้อจันตา โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เล่าเรื่อง “สันป่ายาง
หมู่บ้านที่ผมรักและภูมิใจ”, เด็กชายปฏิภาณ 
สุขงาม โรงเรียนบ้านปาง จังหวัดลำพูน เล่าเรื่อง “
งานวันเกิดครูบาเจ้าศรีวิชัย”,
 นางสาวสิริยากร  วรรณสมพร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่  จังหวัดแพร่ เล่าเรื่อง “
ผ้าจกเมืองลอง
และนายอภิวิชญ์  พรมแจ้
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เล่าเรื่อง “เจียงฮาย : ๗ สายน้ำ ๓ ฝ่ายฟ้า
๓๕ ม่อนดอย

ทั้งนี้
นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองรองชนะเลิศทั้ง ๒ อันดับ จะได้รับรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ
ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕ พร้อมทุนการศึกษา ซึ่งจะเข้ารับรางวัลดังกล่าวในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ
ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕ ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ที่จะจัดในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ดูข่าวทั้งหมด