วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมวางพวงมาลัย
ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร

นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนนำเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ร่วมวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม ๘ กรุงเทพมหานครดูข่าวทั้งหมด