วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564
การประชุมสัมมนาและกิจกรรมเพื่อพัฒนากลยุทธ์และแก้ไขปัญหาท้องถิ่น : ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากหมอกควันพิษดูข่าวทั้งหมด